• zbysze8

ZAJĘCIA WSPINACZKI DLA MŁODZIEŻY

Wakacyjne zajęcia wspinaczki to propozycja dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę ze wspinaczką lub mają już niewielkie doświadczenia w tego rodzaju formie rekreacji.


Zapraszamy w każdy poniedziałek i środę od 6 do 29 lipca (8 zajęć)


Grupa 12-14 lat w godzinach 16.00-18.00

Grupa 15-17 lat w godzinach 18.00-20.00


Gdzie: SKAŁKA KALISZ, sala sportowa Szkoły Jagiellończyk, ul Skalmierzycka 2a, Kalisz


Cena: 480 zł (w kwotę wliczone wypożyczenie sprzętu i zorganizowane zajęcia w grupie do 6 osób)


Zapisy: skalka@jagiellonczyk.szkola.pl lub poprzez prywatną wiadomość na profilu Facebook Skałka Kalisz

Organizator: Skałka Kalisz w partnerstwie ze Szkołą Jagiellończyk, kontakt: 62 307 04 04REGULAMIN WAKACYJNYCH ZAJĘĆ WSPINACZKI

Regulamin uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych realizowanych w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a, zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkie osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Skałka Kalisz zwanej dalej „Organizatorem”.

1. Organizacja zajęć

 1. Miejscem prowadzenia zajęć jest Szkoła Jagiellończyk organizacja pożytku publicznego, która jest partnerem wydarzenia

 2. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej Szkoły Jagiellończyk oraz na ściance wspinaczkowej w Szkole Jagiellończyk, której właścicielem jest Skałka Kalisz.

 3. Organizator zapewnia sprzęt sportowo-rekreacyjny niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

 4. Organizator zapewnia opiekę jednego lub dwóch operatorów ścianki wspinaczkowej i/lub licencjonowanego instruktora zajęć sportowych

 5. Organizator ma prawo do wykonania zdjęć w trakcie odbywania się zajęć w celu wykorzystania ich w materiałach promocyjnych

 6. Organizator ma prawo do odwołania zajęć, jeśli nie zbierze się wymagana minimalna ilość Uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.

2. Uczestnik

 1. Uczestnikiem zajęć może być osoba, której rodzic/prawny opiekun zgadza się z Regulaminem zajęć, podpisał zgodę na udział w nich swojego podopiecznego, zgadza się z obowiązującymi w Szkole Jagiellończyk zapisami RODO oraz dokonał wpłaty należności za zajęcia w określonym przez Organizatora terminie

 2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w określonych grupach wiekowych

 3. Na zajęciach obowiązuje limitacja ilości uczestników

 4. Uczestnik zobowiązany jest mieć na sobie strój sportowy (Organizator nie oferuje szatni) oraz posiadać zmienne buty na niebrudzącej podeszwie

 5. Uczestnik zobowiązany jest posiadać bidon z wodą

 6. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekun prawny.

 7. Uczestnikiem NIE może być osoba chora na choroby zakaźne i/lub niepozwalające na uprawianie sportów.

3. Warunki bezpieczeństwa

 1. Uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego zachowania ostrożności podczas ćwiczeń oraz wykonywania poleceń instruktorów

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.

 3. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.

 4. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do Instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.

 5. Ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne, każdorazowo przed zajęciami Organizator wymaga podpisania przez rodzica lub prawnego opiekuna Oświadczenia Covid -19 (formularz dostępny na miejscu).

 6. Każdorazowo przed wejściem na salę gimnastyczną oraz po jej opuszczeniu Uczestnik oraz ewentualne osoby mu towarzyszące są zobowiązane do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu.

 7. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie sportów w tym wspinaczki.

4. Zapisy

 1. Zapisy dokonywane są poprzez prywatną wiadomość na profilu Facebook Skałka Kalisz lub poprzez e-mail: skalka@jagiellonczyk.szkola.pl

 2. Ilość dostępnych miejsc podana jest każdorazowo w ogłoszeniu naboru, pierwszeństwo udziału mają osoby zgłoszone zgodnie z kolejnością zgłoszeń

 3. Kwota płatności za zajęcia oraz ilość zajęć w ofercie podana jest każdorazowo w ogłoszeniu naboru.

 4. Rodzic lub prawny opiekun Uczestnika zobowiązany jest uiścić opłatę przynajmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć. Brak płatności w terminie może wykluczyć z udziału Uczestnika w zajęciach

 5. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia (po potwierdzeniu wpłynięcia płatności) jest informacja zwrotna od Organizatora do zgłaszającego.

 6. W przypadku nieodbycia się zajęć z winy Organizatora lub przez zbyt małą ilość chętnych (o czym zostanie powiadomiony zgłaszający Uczestnika na c najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem się zajęć), Organizator jest zobowiązany niezwłocznie do oddania całości wpłaty na konto bankowe, z którego wpłata została dokonana.

 7. W przypadku dokonania płatności i nie zjawienia się Uczestnika na zajęciach (jednym lub więcej) Organizator może nie zwrócić płatności lub w zależności od okoliczności, w drodze ugody zaproponować zwrot jej części.

5. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 3. Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenie jego nowej wersji na stronie www.jagiellonczyk.szkola.pl oraz/lub na profilu Facebook Skałka Kalisz.
121 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

NIE PRZEGAP!

ERASMUS+