KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dzieci danych osobowych jest SZKOŁA JAGIELLOŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul.Skalmierzyckiej 2A
2) inspektorem ochrony danych w SZKOLE JAGIELLOŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  jest Pan Maciej Andersz tel: 502-557-981;
3) Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane będą w celu kształcenia w klasach 0-8, udzielania pomocy medycznej, prowadzenia zajęć pozalejcyjnych, rozliczania kosztów kształcenia, realizacji konkursów, wycieczek…ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej…itd. :na podstawie 
–  art. 6  ust 1 pkt a/, pkt b, pkt c, pkt d, pkt e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
–  art. 6  ust 1 pkt f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., do celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami,
– art. 23 ust 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),
– 27 ust. 2 pkt 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922),
– ustawą z z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą opiekunowie, firma świadcząca katering, kontrahenci Administratora Danych, ….. rada rodziców, Prezydent Miasta Kalisza, Organy administracji publicznej….
  (*można wymienić kategorię odbiorców o ile istnieją);
5) Pani/Pana oraz Państwa dzieci dane osobowe będą przekazywane do organizacji międzynarodowej – ERASMUS na podstawie:

a) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską:
Decyzja Komisji 2001/497/WE w sprawie wzorcowych klauzul umownych w związku z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich na podstawie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 181/19, z 4.07.2001) z dnia 15 czerwca 2001 r. Wprowadzone niniejszą decyzją standardowe klauzule umowne mają zastosowanie do przekazywania danych osobowych do administratora danych w państwie trzecim. Tekst decyzji w języku polskim jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001D0497:PL:PDF
 Decyzja Komisji 2004/915/WE zmieniająca decyzję 2001/497/WE w zakresie alternatywnego zestawu standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (Dz. Urz. WE L 385/19, z 29.12.2004) z dnia 27 grudnia 2004 r. Powołana decyzja wprowadziła zestaw alternatywnych klauzul umownych, które administrator danych może wykorzystać w przypadku przekazywania danych do innego administratora danych w państwie trzecim. Tekst decyzji w języku polskim jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:PL:PDF
Decyzja Komisji 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z 12 .02.2010) z dnia 5 lutego 2010 r. Wprowadzone niniejszą decyzją standardowe klauzule umowne mają zastosowanie do przekazywania danych osobowych w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Tekst decyzji w języku polskim jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:PL:PDF;

b) standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez GIODO/Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską (* wskazać jakie);

c)zatwierdzonego przez GIODO kodeksu postępowania Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich; ze strony WWW https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego drogą elektroniczną w formie mailowej na adresy:
Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do organizacji ERASMUS w formie elektronicznej lub kopii papierowej w siedzibie ADO
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zaspokojenia wszystkich roszczeń ADO
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o kształcenie Pani/Pana dzieci. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezawarcie umowy i brak możliwości skorzystania z usługi Szkoły Jagiellończyk Spółki z o.o.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.